Mezhdunarodnaya Hotel


Information:
Date:September 30, 2019 (13:48)
Place:Mezhdunarodnaya Hotel
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :